Que han de complir les urbanitzacions i edificacions aïllades en terrenys forestals

Normativa

Durant l’any 2003 es va promulgar a Catalunya la Llei 5/2003 per la qual s'estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals que han de complir les urbanitzacions i edificacions aïllades. Així mateix, l'esmentada Llei es desenvolupa al Decret 64/2005 pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. La síntesi d'aquesta normativa és la que es descriu a continuació:
  • tenir una franja de protecció perimetral de com a mínim 25 metres d’amplada amb la vegetació arbòria reduïda i l’estrat arbustiu esbrossat.
  • tenir les parcel·les no edificades situades a l’interior de la franja perimetral sense vegetació seca
  • disposar d’una xarxa d’hidrants homologats
  • redactar un Pla d’Autoprotecció
  • assegurar que els vials d’accés i els seus marges estiguin nets de vegetaciódes en terrenys forestals, a excepció de les que tenen una finalitat agrícola o ramadera

Com fer els treballs de les franges de protecció perimetral

Com financiar les franges

El cost de les franges (documents tècnics, memòria valorada, treballs silvícoles...) es poden finançar a través de les subvencions que atorga la Generalitat de Catalunya (en els darrers exercicis el 60% del cost) i la resta a través dels propietaris de les parcel.les de les urbanitzacions (estiguin edificades o no) en forma de taxa de prestació de serveis o altres figures que estableix la normativa municipal o bé per aportació directe de l'ens municipal.  

Suport tècnic als Ajuntaments

La FADF Maresme disposa d'una àmplia experiència en la redacció de projectes i memòries valorades, la direcció d'obra, la redacció dels Plans d'Autoprotecció, l'assessorament municipal i la ressolució de conflictes a través dels serveis tècnics propis.

Qui pot fer els treballs forestals?


Per fer els treballs forestals, cal que us decidiu per una empresa/autònom forestal amb capacitat i experiència per fer aquest tipus de treballs.

Concretament, la FADF Maresme disposa d'una brigada especialitzada en l'obertura i manteniment de les franges de protecció perimetral, amb un àmpli coneixement de les espècies piròfites a eliminar i les espècies d'interès a protegit i potenciar, aixó com en la tala i esporga dels arbres de risc que es trobe a la franja.

Consideracions a l'hora d'encarregar els treballs forestals

És molt important que l'empresa encarregada d'executar els treballs forestals compleixi la legislació sobre seguretat laboral en l'execució d'aquests tipus de treballs. Concretament, ha de disposar de tot el personal assegurat i equipat amb els equips de protecció personal que determini el corresponent pla de seguretat i salud en el treball i el document d'avaluació de riscos, així com les autoritzacions de treballs forestals en períodes d'alt risc d'incendi forestal.

Així mateix, cal que l'empresa encarregada d'executar els treballs forestals disposi d'una assegurança de responsabilitat civil pels danys que pogués causar a l'obra i a tercers (danys a persones, caigudes d'arbres i branques, incendis...)

Demaneu els comprovants del compliment i vigència durant l'execució dels treballs de la normativa de seguretat i salut en el treball i de l'assegurança d'RC.

Us estalviareu molts malts de caps si hi ha problemes durant el desenvolupament del servei.

Quan s'estiguin executant els treballs

Del 15 de març al 15 d'octubre, cal disposar de la corresponent autorització (model adjunt) per fer activitats forestals que generen restes vegetals en períodes d'alt risc d'incendi en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta, d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Quan s'estiguin executant els treballs, especialment durant els mesos estivals, cal que estigueu atents a les indicacions de l'administració de la Generalitat de Catalunya referent als períodes d'alt risc d'incendi (nivells ALFA) (podeu consultar els mapes adjunts), que en alguns casos poden prohibir l'execució dels treballs a bosc durant un període determinat.

Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.


Franja de Protecció Perimetral de la Urbanització Supermaresme de Sant Vicenç de Montalt (execució FADF Maresme)
I les parcel.les també han d'estar en condicions

La vegetació de les parcel.les de les urbanitzacions, edificades o no, han d'estar en les mateixes condicions que les franges de protecció perimetral. En aquest sentit, els Ajuntaments han de fer un seguiment de l'estat d'aquestes parcel.les i requerir als titulars el compliment de la normativa de prevenció d'incendis i del bon estat de la parcel.la, en aquest cas, d'acord amb l'article 9 de la Ley 8/2007 del Suelo.

Consultes i qüestions
Ens podeu traslladar les vostres consultes o qüestions al telèfon 629.04.02.95, o bé a l'adreça de mail: federacioadfmaresme@gmail.com