Que han de complir les urbanitzacions i edificacions aïllades en terrenys forestals

Normativa

Durant l’any 2003 es va promulgar a Catalunya la Llei 5/2003 per la qual s'estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals que han de complir les urbanitzacions i edificacions aïllades. Així mateix, l'esmentada Llei es desenvolupa al Decret 64/2005 pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. La síntesi d'aquesta normativa és la que es descriu a continuació:
  • tenir una franja de protecció perimetral de com a mínim 25 metres d’amplada amb la vegetació arbòria reduïda i l’estrat arbustiu esbrossat.
  • tenir les parcel·les no edificades situades a l’interior de la franja perimetral sense vegetació seca
  • disposar d’una xarxa d’hidrants homologats
  • redactar un Pla d’Autoprotecció
  • assegurar que els vials d’accés i els seus marges estiguin nets de vegetaciódes en terrenys forestals, a excepció de les que tenen una finalitat agrícola o ramadera